Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.
Visionsbild över ena hörnet i kvarteret Öljetten. Kvarteret består av flera huskroppar med varierad höjd och fasadmaterial. Många stora fönster. Bottenvåningen innehåller verksamheter. Utanför huset syns en livlig gata med många träd.

Markanvisning för Öljetten, Skeppsbron

Under våren och hösten 2020 pågick markanvisningen för kvarteret Öljetten i nya stadsdelen Skeppsbron. Markanvisningen hade ett klart och tydligt syfte: att hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa social hållbarhet.

Målet med markanvisningen var att hitta en vinnare som slutligen förverkligar sin idé och bygger kvarteret.

Det började med ett kval…

Markanvisningen för kvarteret Öljetten i Skeppsbron genomfördes i två steg: Kval och final. Inför kvalet skickades en inbjudan ut som redogjorde för alla förutsättningar och regler. Ladda gärna ner inbjudan här. Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kvalet var öppet för alla som ville bidra med en innovativ och bra idé eller lösning för social hållbarhet. Vi ville då få ta del av en stark och tydlig idé om socialt hållbar stadsutveckling och hur man skulle låta det prägla kvarter Öljetten i Skeppsbron.

I kvalet var fokus därför enbart social hållbarhet och det är utifrån det som projektet utvärderades, inte utifrån en gestaltad form.

En kunnig bedömningsgrupp granskade alla inskickade idéer noga och tog dessutom hjälp av ett vetenskapligt råd för att få den akademiska synen på social hållbarhet utifrån olika synvinklar. Se gärna mer om det vetenskapliga rådet här. Öppnas i nytt fönster.

Bedömningsgruppen valde ut fem team som gick vidare till finalen i markanvisningen

…och slutade med en final

I finalen skulle de fem teamens idéer från kvalet omsättas och översättas till en gestaltad, synlig form för Öljetten där dessutom fem ytterligare teman var utgångspunkt inför utvärderingen:

  • Aktiva bottenvåningar
  • Bostäder
  • Gårdar
  • God arkitektur
  • Något att prata om

En kompetent jury utvärderade sedan de fem finalisternas förslag dels utifrån ovan teman, och dels utifrån idén kring social hållbarhet. Under hela processen var alla förslag anonyma och först efter att tävlingen var avslutad tillkännagavs vem som stod bakom respektive förslag och team. 

Medborgarna fick chans att tycka till

Som ett medskick till juryns beslut genomfördes även en slags medborgardialog där alla som ville fick chans att tycka till kring vilket av final-förslagen de tyckte bäst om samt motivera varför. Se sammanställningen av medborgardialogen här. Pdf, 723.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tävlingens resultat

Juryns övergripande tankar om denna markanvisning är att den har varit ovanligt skarp i sitt fokus på relationen mellan social hållbarhet och höga krav på bostäders utformning, kvalitativa gårdsmiljöer och en arkitektur som ska kommunicera en ny innerstadsmiljö. Det har varit en genomgående hög kvalitet bland de inlämnade förslagen och det är tydligt att branschen både kan och vill ta sig an de sociala frågorna. Den stora utmaningen i bedömningen har varit att hitta den goda relationen mellan dessa parametrar och de förutbestämda förutsättningar som funnits i form av detaljplan och överenskommelser i det samverkansavtal som äger projektet. Ladda ner juryns sammanställning och motiveringar här. Pdf, 246.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vinnare

Förslag 2 - Den hemliga trädgården - PEAB AB + FOJAB
Juryns motivering: Den hemliga trädgården är ett väldigt genomarbetat och fint förslag som har många grundkvaliteter i struktur, gestaltning och bostäder och som passar väl in i idén om vad Skeppsbron ska vara i framtiden. Vinnarförslagets styrka i frågan om social hållbarhet handlar framförallt om fokus på ungas boende och viljan att engagera unga i utformningen av kvarterets gemensamma miljöer. Det finns också ett spännande fokus på hälsa och rörelse i förslaget, även detta en central fråga i en tid av ökat stillasittande bland just unga.

2:a plats

Förslag 1 - Omtanke - Erik Larsson Bygg + White Arkitekter AB
Juryns motivering: Förslaget Omtanke, som juryn valt att utse till andrapristagare, tar ansvar för uppgiften för social hållbarhet genom att bygga in mänskliga möten tydligt i strukturen: livet i ögonhöjd i vardagen. Juryn uppskattade idén med möjlighet att till viss del bygga själv, att bestämma storlek på lägenhet och ge möjlighet till förändringar och därmed skapa möjligheter till ett ökat kvarboende över tid. Förslagets ljusa innegård och inbjudande släpp mellan stad och gård är mycket lockande.

Hedersomnämnande

Förslag 5 - Smålands Ambassad - Spridd AB
Juryns motivering:
Smålands ambassad får av juryn ett hedersomnämnande för att det tagit uppgiften om social hållbarhet på stort allvar och utmanar gränserna för bostadsutveckling på 20-talet genom en väl utvecklad medskapandeprocess. Genom att utgå från intelligenta moduler kan variation av bostäder och fina bostadskvaliteter skapas och det sociala nyttjandet i bottenvåningen med mycket ytor för kollektiva rum och arbetsplatser är uttryckt i en tydlig arkitektonisk skärpa. Förslagsställarna har också en stadsövergripande blick i sitt tänkande, med diskussioner om hur man kan arbeta med kopplingar mellan ytterstads- och innerstadsområden.

Lista över deltagande finalister

  • Förslag 1 - Erik Larsson Bygg AB + White Arkitekter AB
  • Förslag 2 - PEAB AB + FOJAB
  • Förslag 3 - GBJ Construction AB + DREEM AB + Mareld Arkitekter AB
  • Förslag 4 - Hökerum Bygg AB + Kaminsky & Kjellgren + Hifab
  • Förslag 5 - Spridd AB

Juryn bestod av:

Henrik Gustafsson, VD, Södra Munksjön utvecklings AB

Mona Forsberg, styrelseordförande, Södra Munksjön Utvecklings AB, kommunalråd (s), Jönköpings kommun

Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt, Jönköpings kommun

Tinna Harling, arkitekt, Egnahemsfabriken och Röd arkitektur

Tom Billingham, landskapsarkitekt, Billingham Flygare

Marianne Dock, arkitekt, tidigare Malmö stad