Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Två parkbänkar ser ut att stå ute i Munksjön på grund av den höga vattennivån.

Översvämning vid Södra Munksjön

Vattnet i Vättern har nått sina högsta nivåer på nästan 40 år, något som påverkar de södra delarna av Munksjön. Till följd av detta har delar av Hälsans stig översvämmats. Men en lösning på problemet är inte långt bort.

Sedan en tid tillbaka är det höga vattennivåer i Munksjön, något som påverkar framkomligheten längs Hälsans stig. På ett par platser har vattnet letat sig upp över promenadstråket och har därför behövts stängas av.

När Skeppsbroparken byggs kommer marknivån höjas på flera ställen och ett erosionsskydd byggs. Erosionsskyddet byggs med hjälp av stora och små stenar som binds samman av sand, grus och växtlighet. Växternas rötter bildar sedan ett nät som gör att stenarna hålls på plats. Denna konstruktion gör att vågor och vind inte kan äta på strandkanten och få den att försvinna ner i sjön.

Med hjälp av förhöjda marknivårer på Hälsans stig och erosionsskyddet, motverkar vi liknande översvämningar i framtiden.

Byggnationen av Skeppsbroparken planeras påbörjas i maj/juni 2024.