Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Så här bygger vi Södra Munksjön

Hur går det egentligen till när helt nya stadsdelar ska utvecklas och byggas? Vi förklarar processen i Södra Munksjön från start till mål och reder ut begrepp och funderingar man brukar komma i kontakt med längs vägen.

Detaljplaneprocessen

1. Detaljplanen påbörjas

Stadsbyggnadskontoret börjar rita på nya kvarter, vägar, parker och torg till det som ska bli den nya stadsdelen. Det är denna detaljplan som bestämmer hur området får se ut när man sedan ska bygga.

I vårt fall är det SMUAB tillsammans med stadsbyggnadskontoret som planerar i vilken ordning man påbörjar olika detaljplaner inom Södra Munksjön.

2. Samråd

När förslaget till detaljplanen är färdigt bjuder man in berörda intressenter, myndigheter och allmänhet att titta på planen och tycka till om den. Efter att samrådstiden löpt ut går man igenom synpunkterna. Planen kan därefter bearbetas.

3. Granskning

När detaljplanen bearbetats utefter ny information eller de synpunkter som kommit in under samrådet, ställs det slutliga planförslaget ut för granskning. På samma sätt som på samrådet får intressenter återigen komma med synpunkter på planen. Alla synpunkter sammanställs samt kommenteras av kommunen.

4. Detaljplanen antas och vinner laga kraft.

En detaljplan kan antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat antagandebeslutet eller när högre instanser har avslagit inkomna överklaganden. När detaljplanen vunnit laga kraft kan byggprocessen starta!

Förberedelse för byggnation

Innan byggnaderna och bostäderna i sig kan börja byggas är det en hel del som måste förberedas och planeras:

Projektering

Gator, ledningar, parker, cykelbanor och andra allmänna ytor måste "projekteras" innan allt sätter igång. Detta handlar om att vi i detalj planerar och ritar på hur de olika bitarna ska hänga ihop för att allt i den nya stadsdelen ska fungera. Projekteringen påbörjas parallellt med detaljplanen för respektive delområde, men slutförs efter att detaljplanen vunnit laga kraft då man har de allra sista detaljerna klara. Tänk dig att projekteringen är som ett pussel där man ska få ihop hur all sorts infrastruktur ska hänga ihop för att skapa en så bra och välfungerande stadsdel som möjligt!

Rivning och sanering

Inför byggnation av gator och nya kvarter måste de gamla fastigheterna rivas och marken saneras. Man kan räkna med att rivning och sanering tar ungefär ett år i ett delområde i storlek och omfattning som t.ex. Skeppsbron Västra.

 

Markförberedelse

När vi väl ha rivit och sanerat påbörjas jobbet med gator, vägar, vatten- och avlopp, fjärrvärme osv. så att allt detta är på plats när kvarterbyggnaderna sedan ska börja byggas.

Innan husen byggs förbereds en grund för respektive kvarter som byggnaderna kan stå på. Denna grundläggning kan ske genom t.ex, pålning.

För att förbereda för framtida översvämningsrisk höjs kvartersmarken i Södra Munksjön. I just Skeppsbron blir höjningen 1 meter.

Vem bygger och säljer bostäder i Södra Munksjön?

Södra Munksjön Utvecklings AB äger inte, och kan inte äga, all mark i Södra Munksjön. Istället går bolaget ihop i samverkansgrupper med andra fastighetsägare som vill vara med och utveckla respektive delområde. I samverkansgruppen jobbar man gemensamt kring många frågor som till exempel gestaltning av byggnaderna, parkeringslösningar och hållbar utveckling. Dock ansvarar varje fastighetsägare för själva byggnationen av sitt eller sina kvarter.

Vi på SMUAB kommer inte själva bygga på våra kvarter utan säljer byggrätten till en byggaktör via en så kallad markanvisning. Den byggaktör som vi väljer ut i markanvisningen måste gå med på de krav som vi ställer på kvarteret i form av hållbar utveckling, gestaltning, innehåll, antal lägenheter osv. Byggaktörer som är intresserade av att få en inbjudan till en kommande markanvisning kan anmäla sig här.

Försäljning av bostäder i ett delområde görs via respektive fastighetsägare eller byggaktör. Men vi kommer se till att du får information om alla försäljningar i Södra Munksjön i våra kanaler också.

Vart i processen är vi nu?

Munksjöstaden - byggnation och planarbete

Skeppsbron Västra - granskning

Skeppsbron Östra - mellan samråd och granskning

Vad är det som tar tid?

  • Markägarfrågan kan vara klurig. SMUAB måste antingen själv äga marken eller samarbeta med olika markägare för att kunna utveckla Södra Munksjön

  • Synpunkter och överklaganden som kommer in via samråd och granskning måste ses över och besvaras eller åtgärdas. Detta är en viktig del i den demokratiska processen som ibland kan ta tid.

  • Förhållanden i närområdet kan också dra ut på tiden. Det kan till exempel vara lukt, buller, markföroreningar eller en trafiksituation som måste lösas innan man kan komma igång.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.